Watykan: Biskupi nie muszą informować władz o pedofilii księży

Katoliccy biskupi nie mają obowiązku zgłaszania władzom przypadków seksualnego wykorzystywania dzieci przez księży – głosi najnowsza instrukcja postępowania dla duchowieństwa, wydana przez Watykan.

Biskupi wciąż mogą milczeć o przestępstwach seksualnych wobec dzieci

Kościół od dawna tuszował przestępstwa na dzieciach, popełnione przez katolickich duchownych. Z nowej instrukcji wynika, że nadal chce ten problem rozwiązywać ”wewnętrznie”.

Dokument mówi, że nawet w pań­stwach, w których in­for­mo­wa­nie władz o przes­tęp­stwach pe­do­fils­kich jest obo­wiąz­ko­we, bis­ku­pi nie mu­szą te­go ro­bić. Choć bis­ku­pi po­win­ni przes­trze­gać pra­wa, to je­dy­nym ich obo­wiąz­kiem jest „wew­nętrz­ne ra­dze­nie so­bie” z  przy­pad­ka­mi pe­do­filii księ­ży – gło­si ins­truk­cja, po­zos­ta­wia­jąc ofie­rze lub jej ro­dzi­nie ewen­tu­al­ną de­cy­zję o za­wia­do­mie­niu po­li­cji.

Watykańska instrukcja, napisana przez konsultanta Papieskiej Rady ds. Rodziny, jest częścią szerszego programu szkoleń dla nowo mianowanych biskupów. Znany dziennikarz-watykanista John Allen zwraca uwagę, że w tym programie nie odgrywa żadnej roli specjalna Komisja ds. Ochrony Nieletnich, choć papież Franciszek utworzył ją po to, by rozwijała „najlepsze praktyki” w celu radzenia sobie ze zjawiskiem klerykalnej pedofilii.

Wydane przez Watykan wytyczne dla biskupów wywołały powszechne zdumienie, bo stoją w całkowitej sprzeczności z zapewnieniami Kościoła katolickiego o zwalczaniu pedofilii we własnych szeregach. Amerykańska organizacja SNAP, zajmująca się pomocą ofiarom klerykalnej pedofilii, jest zaniepokojona, że wiele osób wciąż jest przekonanych o dobrej woli Kościoła.

To bulwersujące i niebezpieczne, iż tak wielu ludzi wierzy w mit, że biskupi zmieniają swoje podejście wobec pedofilii księży. Mało kto zwraca uwagę na dowody – jak te, które przedstawił Allen – że tak się nie dzieje, napisała organizacja SNAP w swoim oświadczeniu. 

Źródło: www.theguardian.com

Dodaj komentarz

avatar